Babbel GmbH | Babbels Villkor för slutanvändare

Juli 2022

1. Allmänt | Omfattning

1.1. Dessa Villkor för slutanvändare för Babbel (”Villkoren”) gäller för alla avtal mellan Babbel GmbH, Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Tyskland (”Babbel”) och dess kunder som är konsumenter som ingår en legal transaktion för syften som huvudsakligen varken är kommersiella och eller för egenföretagande (”du”) och till vilken Babbel tillhandahåller Tjänster.

1.2. Dessa Villkor ska gälla för varje beställningsdokument och varje beställningsprocess online, via e-post eller via app som överenskommits mellan dig och Babbel (var och en ”Beställning”). Villkoren för varje Beställning ska inkludera dessa Villkor.

1.3. Dessa Villkor ska även gälla som ramverk för framtida avtal mellan dig och Babbel även om Babbel inte hänvisar till dem i varje enskilt fall. Dessa Villkor ska anses vara bekräftade av dig senast när du börjar använda Tjänsterna.

1.4. Dessa Villkor gäller med uteslutande av alla övriga villkor. Andra, motstridiga eller kompletterande villkor ska endast utgöra del av en Beställning om och i den utsträckning som Babbel skriftligen har samtyckt till sådana villkor.

1.5. Individuella avtal mellan dig och Babbel i specifika fall ska ha företräde framför dessa Villkor om de ingås skriftligen.

1.6. I fall där dessa Villkor använder uttrycken ”skriftligen”, ”skriftlig form” eller variationer på detta, ska detta betyda ”skriftligen” i den mening som avses i den tyska civillagen. Det elektroniska utbytet av kopior av handlingar undertecknade för hand samt handlingar undertecknade med en enkel elektronisk signatur (såsom tillhandahålls av t.ex. DocuSign eller Adobe Sign) är tillräckligt. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor räcker det inte endast med vanliga e-postmeddelanden.

1.7. Om inget annat anges i dessa Villkor ska alla meddelanden och uttalanden som du ger eller gör till Babbel , för att vara giltiga, göras åtminstone i textform i den mening som avses i den tyska civillagen (ett vanligt e-postmeddelande är tillräckligt).

2. Gratistjänster och Betaltjänster | Uppdateringar | Provanvändning

2.1. Med förbehåll för de villkor som överenskommits i varje Beställning, ger Babbel dig tillgång till dess språkinlärningsprogramvara som erbjuds som en mjukvarutjänst och alla relaterade webbplatser, utrymmen, tjänster, applikationer och respektive inlärningsinnehåll och funktioner som specificerats i Beställningen (”Tjänsterna”). Babbel kan erbjuda Tjänsterna kostnadsfritt med begränsade funktioner (”Gratistjänster”) eller mot betalning av en Serviceavgift med vissa överenskomna funktioner (”Betaltjänster”), var och en enligt specifikation i Beställningen.

2.2. Babbel kan implementera nya versioner och uppgraderingar av Betaltjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, ändringar som medför modifieringar av utformningen, driftsmetoden, de tekniska specifikationerna, systemen och andra funktioner i Betaltjänsterna, i enlighet med tillämplig lag, särskilt i den mån sådana ändringar är nödvändiga för att efterfölja avtalet avseende Betaltjänsterna eller av tvingande tekniska, ekonomiska eller juridiska skäl.

2.3. Babbel kan nedgradera, begränsa eller på annat sätt modifiera Gratistjänster när som helst utan föregående meddelande. Med förbehåll för klausul 17 ska Babbel inte ha några skyldigheter när det gäller garantier, skadestånd, Underhåll eller Support och tillgänglighet rörande Gratistjänster. Gratistjänster är inte en garanti för (framtida) produktfunktioner i Betaltjänster.

2.4. Babbel kan ge dig tillgång till Betaltjänster kostnadsfritt eller till reducerade Tjänsteavgifter som en del av en provutvärdering under en period som bestäms av Babbel efter eget gottfinnande (”Provanvändning”). Babbel kan när som helst utan föregående meddelande nedgradera, begränsa eller på annat sätt modifiera de Tjänster som tillhandahålls för Provanvändning. Med förbehåll för klausul 17, ska Babbel inte ha några skyldigheter när det gäller garantier, skadestånd, Underhåll eller Support och tillgänglighet som rör Provanvändning. Babbel kan när som helst återkalla eller avsluta Provanvändning utan att meddela dig i förväg. Provanvändning är inte en garanti för (framtida) produktfunktioner. I enlighet med de villkor som överenskommits i Beställningen, kan Provanvändning av Tjänster upphöra och kommer då automatiskt att omvandlas till vanliga Betaltjänster.

2.5. Babbel kan när som helst anlita underleverantörer, inklusive tredjepartsprogramvaruleverantörer, för att fullgöra sina skyldigheter enligt en Beställning.

3. Användarkonto | Slutförande av en Beställning

3.1. För att kunna använda Tjänsterna måste du skapa ett användarkonto (”Användarkonto”) genom att acceptera dessa Villkor, tillhandahålla viss personlig information och antingen ange ett valfritt lösenord i ett registreringsformulär som tillhandahålls av Babbel online, eller, om det erbjuds efter Babbels eget gottfinnande, genom att använda ett befintligt konto hos en utomstående tjänsteleverantör (som t.ex. Google, Facebook eller Apple). Efter registreringen kommer du att få ett bekräftelsemail från Babbel som ger dig möjlighet att aktivera Användarkontot. Genom att skapa ett Användarkonto görs en bindande Beställning mellan dig och Babbel som ger dig rätt att använda Gratistjänsterna.

3.2. Du måste vara minst arton (18) år gammal för att skapa ett Användarkonto och/eller göra en Beställning. Om du anses vara minderårig enligt tillämplig lag får du endast skapa ett Användarkonto och/eller göra en Beställning om du är minst fjorton (14) år gammal och om dina vårdnadshavare i förväg har lämnat sitt skriftliga samtycke. Babbel kan vid var tidpunkt be dig att uppvisa bevis på din identitet, din ålder och/eller din vårdnadshavares samtycke.

3.3. Om du vill komma åt Betaltjänster kan du göra en Beställning av Babbel via ditt Användarkonto. Babbels erbjudanden för Betaltjänster är inte bindande. Genom att lägga en beställning avger du ett bindande erbjudande om att fullfölja en Beställning. Beställningsprocessen innefattar vanligtvis följande steg: val av ett alternativ, verifiering och/eller korrigering av valet, infogande av relevant information, val av betalningssätt, läsning av tillämpliga kommersiella villkor och accepterande av sådana villkor, godkännande av dessa Villkor samt avgivande av en bindande beställning genom att klicka på en beställningsknapp och/eller markering av rutan för att fortsätta. Ditt erbjudande kommer endast att förvandlas till en bindande Beställning när Babbel bekräftar godkännandet av ditt erbjudande i ett e-postmeddelande (”Beställningsbekräftelse”). Beställningsbekräftelsen innehåller även detaljerad information om din Beställning och ett beställningsnummer.

3.4. Du kan spara dessa Villkor och alla andra villkor som gäller för Beställningen. Babbel kommer inte att spara avtalstexten och efter att en Beställning har fullföljts kommer den inte att vara tillgänglig för dig.

4. Användningsrättigheter | Användningsbegränsningar

4.1. I enlighet med Villkoren för Beställningen ger Babbel dig, under Gratisperioden, den Inledande tjänsteperioden, Perioden för livstidslicens och eventuell Förnyad tjänsteperiod, en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensieringsbar världsomspännande rättighet och licens att använda Tjänsterna endast för dina privata ändamål (”Licens”). Babbel erbjuder Tjänsterna enligt beskrivningen på Babbels webbplats, inklusive användarens introduktionsprocess (om tillämpligt) samt avsnitten med vanliga frågor, i varje enskilt fall som uppdateras från tid till annan (”Dokumentationen”).

4.2. Du får inte (och får inte tillåta någon tredje part att) direkt eller indirekt: (a) underlicensiera, sälja, återförsälja, överföra, överlåta, distribuera, dela, leasa, hyra ut, göra någon extern kommersiell användning av, outsourca Tjänsterna eller på annat sätt generera inkomster från Tjänsterna; (b) kopiera Tjänsterna till ett offentligt eller distribuerat nätverk; (c) dekompilera, rekonstruera eller demontera någon del av Tjänsterna, eller på annat sätt försöka ta reda på källkod, objektskoden eller den underliggande strukturen, idéer, know-how eller algoritmer eller andra operativa mekanismer hänförliga till Tjänsterna, i samtliga fall såvida inte detta tillåts av tvingande lag; (d) ändra, anpassa, översätta eller skapa härledda verk baserade på hela eller delar av Tjänsterna (utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av Babbel eller är tillåten inom ramen för Tjänsterna), (e) ändra några meddelanden om äganderätt som finns i Tjänsterna eller delar av dem; (f) använda Tjänsterna i strid med tillämpliga lagar och förordningar eller utanför det rättighetsområde som anges i denna Klausul 4; eller (g) använda Tjänsterna för att (i) lagra, ladda ner eller överföra inkräktande, kränkande eller på annat sätt olagligt eller skadeståndsgrundande material, eller skadlig kod eller programvara; eller (ii) delta i phishing-, spamming-, överbelastningsattacker eller annan bedräglig eller kriminell verksamhet; (iii) störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos tredjepartssystem, eller de tjänster eller data som finns i dessa, (iv) få obehörig åtkomst till Tjänsterna eller Babbels system eller nätverk, eller (v) utföra, eller anlita någon tredje part att utföra, penetrationstester, sårbarhetsbedömningar eller andra säkerhetsbedömningar.

4.3. Tjänsterna kan vara föremål för lagar och förordningar om export- och/eller återexportkontroll i Europeiska unionen, USA eller liknande lagar som är tillämpliga i andra jurisdiktioner. Du garanterar att (a) du inte befinner dig i något land för vilket Europeiska unionen och/eller USA har embargo på varor eller på annat sätt tillämpat ekonomiska sanktioner för, och (b) du (i) inte är en nekad part enligt vad som anges i tillämpliga lagar och förordningar om export och/eller återexport inom Europeiska unionen, USA, eller liknande lagar som är tillämpliga i andra jurisdiktioner, eller (ii) på annat sätt är upptagen på Europeiska unionens och/eller USAs lista över förbjudna eller begränsade parter.

4.4. Du får inte, varken direkt eller indirekt, exportera eller återexportera några Tjänster eller data-relaterade till dessa i strid med tillämpliga lagar och förordningar. I synnerhet måste du följa de sanktioner som införts av Europeiska unionen och Förenta staterna, i varje enskilt fall, i den mån detta inte resulterar i ett brott mot eller i en konflikt med tvingande lagar, i synnerhet med antibojkottlagar som är tillämpliga för dig. Du måste, på egen bekostnad, skaffa alla nödvändiga tull-, import- eller andra statliga tillstånd och godkännanden.

4.5. Du får inte duplicera, bearbeta, distribuera, dela eller använda för offentlig reproduktion något innehåll från Tjänsterna utan Babbels föregående skriftliga medgivande, såvida det inte uttryckligen tillåts genom delningsalternativ som kan vara integrerade i Tjänsterna.

4.6. Du får endast använda Tjänsterna enligt anvisningarna i Dokumentationen.

4.7. Babbel kan övervaka din användning av Tjänsterna och kan förbjuda och/eller avbryta all användning av Tjänsterna som Babbel anser vara i strid med denna Klausul 4.

5. Användarens skyldigheter

5.1. Du är ansvarig för att införskaffa och underhålla all teknisk utrustning och relaterade tilläggstjänster som krävs för att ansluta till, få tillgång till eller på annat sätt använda Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, hårdvara, programvara (tillsammans kallat ”System”), nätverk och internetanslutningar på din egen bekostnad. Babbels nuvarande Systemkrav (som ändras från tid till annan) finns på Babbels webbplats (“Systemkrav”).

5.2. Du måste se till att informationen i ditt Användarkonto är uppdaterad och korrekt. Du måste säkerställa att användaridentiteter, lösenord och liknande referenser som används för att komma åt Tjänsterna används och lagras på ett säkert sätt, inte kan nås och användas av obehörig tredje part och omedelbart ändras i händelse av obehörigt avslöjande. Du måste omedelbart meddela Babbel om all obehörig användning av något lösenord eller konto eller något annat känt eller misstänkt brott mot säkerheten eller missbruk av Tjänsterna.

5.3. Du är ensam ansvarig för innehållet i all data och allt annat material som visas, publiceras, laddas upp, lagras, utbyts eller överförs av dig på eller via Tjänsterna (”Innehåll”). Babbel kan inte kontrollera informationen som lämnas av dig under användningen av Tjänsterna och kan inte garantera korrektheten hos någon information som lämnas.

5.4. Babbel kan, utan förvarning eller ansvar, undersöka eventuella klagomål eller misstänkta överträdelser gällande Beställningen inklusive dessa Villkor, som kommer till Babbels kännedom och kan vidta alla åtgärder som Babbel anser är lämpliga, inklusive, men inte begränsat till, att avvisa, vägra att publicera eller ta bort Innehåll eller annan information, eller begränsa, stänga av eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna.

5.5. I enlighet med Klausul 17 ska du vara ansvarig för förluster eller skada som Babbel åsamkas om du avsiktligt eller av oaktsamhet avslöjat din identitet/ditt lösenord för en tredje part eller om din identitet och ditt lösenord på annat sätt har blivit känt för en obehörig part.

6. Virtuellt klassrum

6.1. Om det anges i en Beställning ska Babbel tillhandahålla Betaltjänster till dig så att du kan delta i språkinlärningssessioner med språklärare i en livestreaming online, antingen i enskilda sessioner (“Babbel Intensive”) eller i gruppsessioner (“Babbel Live”) (tillsammans kallat “Virtuellt klassrum”) enligt bestämmelserna i denna Klausul 6. Tjänster för Virtuellt klassrum räknas som tjänster enligt den tyska civillagen.

6.2. I enlighet med Klausul 3.2 måste du vara minst sexton (16) år gammal för att delta i Babbel Live.

6.3. För att boka en session i ett Virtuellt klassrum måste du logga in på ditt Användarkonto och göra en bokningsförfrågan genom att klicka på en bokningsknapp. Varje bokningsförfrågan är beroende av att den önskade språkläraren är tillgänglig på den önskade tiden och att det finns en ledig plats i den önskade sessionen. När Babbel bekräftar bokningsförfrågan blir deltagande i sessionen i ett Virtuellt klassrum bindande för dig och Babbel.

6.4. Bokningen av sessioner i ett Virtuellt klassrum är begränsad till den enskilda specifika användaren. Tjänsterna för Virtuellt klassrum är begränsade till ett maximalt antal sessioner per användare och kalendermånad enligt beskrivningen i Dokumentationen.

6.5. Tjänsterna för Virtuellt klassrum tillhandahålls vanligtvis via en webbläsare, via en videokonferensprogramvara från tredje part eller i Babbel-appen. Du är ansvarig för att uppfylla Systemkraven med avseende på Tjänsterna för Virtuellt klassrum.

6.6. Om videokonferenser via tredjepartstjänst krävs för att delta i en session i ett Virtuellt klassrum är du ensam ansvarig för att skaffa sådan videokonferensprogramvara inklusive eventuella användningsrättigheter till den på egen bekostnad och Babbel lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på tillgänglighet och /eller vissa funktioner hos sådan tredjepartsprogramvara för videokonferenser.

6.7. Babbel ska sträva efter att göra den önskade språkläraren och språknivån tillgänglig för dig vid önskad tidpunkt inom ramen för Tjänsterna för Virtuellt klassrum. Möjligheterna kan dock komma att vara begränsade och ändringar kan, av viktiga skäl, behöva göras med kort varsel. Babbel kan i synnerhet ersätta vilken utsedd språklärare som helst med en språklärare med likvärdiga kvalifikationer när som helst innan en session i ett Virtuellt klassrum börjar, utan att ange särskilda skäl.

6.8. Innehållet och omfattningen samt tid och varaktighet för en session i det Virtuella klassrummet anges på Babbels webbplats eller i Babbel-appen. Babbel kan när som helst anpassa och/eller komplettera innehållet och omfattningen av en session i det Virtuella klassrummet på ett relevant sätt i enlighet med tillämplig lag och i ditt intresse. Klausul 2.2 är tillämplig.

6.9. Babbel och språkläraren har rätt att bestämma det specifika innehållet och/eller utformningen av varje session i ett Virtuellt klassrum efter eget gottfinnande. När det gäller Tjänster för Babbel Intensive ska Babbel göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillgodose dina önskemål om specifikt innehåll och/eller utformningen av en session. Varje session i ett Virtuellt klassrum får omfatta upp till fem (5) minuter av administrativa aktiviteter (t.ex. utdelande av läxor, förberedelse av anteckningar).

6.10. Babbel Lives uppförandekod för studenter i sessioner i Virtuellt klassrum (”Uppförandekoden för Babbel Live”) kan erhållas här, och utgör en integrerad del av dessa Villkor och alla Beställningar av Tjänster för Virtuellt klassrum. Du måste alltid följa Uppförandekoden för Babbel Live. Babbel ansvarar inte för beteendet hos andra användare som deltar i sessioner i Virtuella klassrum.

6.11. Babbel och/eller språkläraren kan när som helst utesluta dig från en session i det Virtuella klassrummet om du beter dig olämpligt, särskilt om du bryter mot tillämpliga lagar och/eller Uppförandekoden för Babbel Live.

6.12. Babbel kan avbryta en session i ett Virtuellt klassrum utan att ange några skäl upp till tjugofyra (24) timmar före planerad starttid. I händelse av sjukdom hos den utsedda språkläraren eller i situationer enligt Klausul 17.7, får Babbel ställa in en session i ett Virtuellt klassrum mindre än tjugofyra (24) timmar före planerad starttid. I detta fall ska Babbel befrias från sin skyldighet att tillhandahålla respektive Tjänster för Virtuella klassrum.

6.13. För att vara giltig måste en avbokning av en session i ett Virtuellt klassrum göras via Användarkontot.

6.14. Om (a) du avbokar en bokad session i ett Virtuellt klassrum mindre än tjugofyra (24) timmar före planerad starttid, eller (b) du inte deltar i en session i ett Virtuell klassrum helt eller delvis, ska du betala Babbel en ersättning i enlighet med Uppförandekoden för Babbel Live. I vilket fall står det dig fritt att försöka bevisa att Babbel inte har lidit någon förlust eller att denna förlust är betydligt mindre än den ersättning du är skyldig. Babbel förbehåller sig rätten till att kräva ytterligare skadestånd.

6.15. Du får endast använda utbildningsmaterial som tillhandahålls av Babbel och/eller en språklärare i samband med Tjänsterna i det Virtuella klassrummet i syfte att förbereda och följa upp din personliga utbildning och för personlig information. Du får inte kopiera, bearbeta, distribuera eller använda utbildningsmaterialet för offentlig reproduktion utan att på förhand ha erhållit Babbels skriftliga tillstånd. Du får inte (och får ej heller tillåta tredje part att) göra video- och/eller ljudinspelningar av sessioner i Virtuella klassrum.

7. Underhåll och Support för Betaltjänster

7.1. Under förutsättning att du betalar Tjänsteavgifterna ska Babbel tillhandahålla Underhåll och Support för Betaltjänster i den utsträckning som anges i Beställningen. ”Support” avser Babbels skyldighet att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på dina rimliga supportförfrågningar med avseende på Betaltjänster genom att felsöka problem och tillhandahålla hjälp inom rimlig tid. ”Underhåll” avser Babbels skyldigheter med avseende på Betaltjänster i samband med problemlösning, felavhjälpning och tillhandahållande av uppdateringar och uppgraderingar som Babbel efter eget gottfinnande gör allmänt tillgängliga.

7.2. Babbel tillhandahåller Support till dig via e-post via support@babbel.com eller annan e-postadress som Babbel kan tillhandahålla vid någon tidpunkt och/eller via livechatten på Babbels webbplats och/eller via de telefonnummer som anges på Babbels webbplats, i varje fall åtminstone måndag till fredag under ordinarie öppettider på de platser där Babbel har servicecenter.

7.3. Babbel ska göra rimliga ansträngningar i enlighet med med rådande branschstandarder för att tillhandahålla Underhåll för Betaltjänster på ett sätt som minimerar fel och avbrott i tjänsterna. Du kan meddela Babbel om eventuella fel via support@babbel.com eller någon annan e-postadress som Babbel kan tillhandahålla vid någon tidpunkt och/eller via livechatten på Babbels webbplats. Babbel ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att i tid korrigera anmälda fel, under förutsättning att (a) du ger Babbel en detaljerad beskrivning av felet och dess reproducerbarhet, och (b) beroende på hur prioriterat felet är, vilket Babbel rimligen bestämmer efter eget gottfinnande.

8. Tillgänglighet för Betaltjänster

8.1. Under förutsättning att du betalat Tjänsteavgifterna ska Babbel göra Betaltjänster tillgängliga för dig i enlighet med denna Klausul 8.

8.2. Babbel ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att Betaltjänster är tillgängliga för dig via internet, dock inte mindre än nittionio komma fem procent (99,5 %) per kalenderår (baserat på tjugofyra (24) timmar per dag och sju (7) dagar i veckan) med undantag för (a) tillfällig otillgänglighet beroende på schemalagt eller oplanerat Underhåll och (b) otillgänglighet på grund av orsaker som Babbel inte har någon rimlig kontroll över. Babbel ska göra rimliga ansträngningar för att i förväg meddela alla planerade avbrott i tjänsten.

8.3. Du är medveten om och erkänner att användarsidans åtkomst till Betaltjänster, såsom internetåtkomst, inte kan garanteras och att Babbel inte ska hållas ansvarig för eventuella brister hos dina internetanslutningar eller System.

9. Avgifter | Betalningsvillkor | Begränsning av rätten till kvittning

9.1. Du måste betala de avgifter för Betaltjänster som anges i Beställningen i enlighet med villkoren däri (”Tjänsteavgifter”).

9.2. Babbel kan ändra Tjänsteavgifterna för följande Förnyad tjänsteperiod med minst sextio (60) dagars varsel före utgången av den Inledande tjänsteperioden eller före utgången av den då gällande Förnyade tjänsteperioden.

9.3. Du måste betala Tjänsteavgifterna med någon av de betalningsmetoder som erbjuds på Babbels webbplats.

9.4. Babbel kan fakturera genom en elektroniskt överförd faktura, och i detta fall måste Babbel erhålla full betalning för fakturan trettio (30) dagar efter fakturans sändningsdatum.

9.5. Efter ett skriftligt meddelande till dig (ett vanligt e-postmeddelande räcker), kan Babbel stänga av din åtkomst till Betaltjänster i enlighet med tillämplig lag, om betalningar inte mottagits av Babbel inom fjorton (14) dagar från förfallodagen.

9.6. Du får endast kvitta dina anspråk mot Babbels anspråk i den utsträckning som dina anspråk har (a) slutgiltigt fastställts av en domstol; b) är obestridda; eller (c) har erkänts av Babbel.

10. Babbel som gåva

10.1. I den utsträckning som Babbel erbjuder detta kan du köpa kuponger för Tjänsterna under en Beställning (”Presentkort”). Presentkort kan endast lösas in för köp av Tjänster och inte för köp av andra Presentkort.

10.2. Om inget annat är överenskommet består Presentkortet av en elektronisk kupongkod och Babbel ska leverera Presentkortet till dig via e-post till den e-postadress som du har angett.

10.3. Om inget annat avtalats kan Presentkortet överlåtas. I enlighet med dessa villkor kan du använda ett Presentkort för att betala för Betaltjänster under en motsvarande Beställning genom att ange Presentkortets kod när Beställningen har slutförts. För att lösa in ett Presentkort måste du ange Presentkortets kod innan du slutför Beställningsprocessen.

10.4. Babbel kommer inte att betala ut saldot på något Presentkort till dig och Presentkort kommer inte att generera någon ränta.

11. Period | Uppsägning

11.1. Varje Beställning ska börja på det datum som anges däri.

11.2. Alla Beställningar av Gratistjänster ska gälla på obestämd tid, om de inte sägs upp i enlighet med Beställningen inklusive dessa Villkor (”Gratisperiod”). Du eller Babbel kan av bekvämlighetsskäl när som helst med omedelbar verkan säga upp en Beställning av Gratistjänster.

11.3. Om inget annat överenskommits, ska en Beställning av Betaltjänster förbli i kraft under en inledande period som specificeras i beställningen (”Inledande tjänsteperiod”). Den Inledande tjänsteperioden ska automatiskt och kontinuerligt förnyas för ytterligare perioder som specificeras i Beställningen (”Förnyad tjänsteperiod”), såvida den inte sägs upp av Babbel eller av dig när som helst (a) med sju (7) dagars skriftligt varsel för Tjänster för Virtuella klassrum eller (b) med fyrtioåtta (48) timmars skriftligt varsel i förväg för andra Betaltjänster än för Tjänster för Virtuella klassrum, med verkan från och med slutet av den då gällande perioden. Du får inte säga upp en Beställning av Betaltjänster av bekvämlighetsskäl med verkan före slutet av den Inledande tjänsteperioden eller någon Förnyad tjänsteperiod.

11.4. Babbels och din rätt att omedelbart avsluta en Beställning av goda skäl förblir opåverkad. Sådana goda skäl ska i synnerhet föreligga för båda parter om den andra parten begår ett väsentligt brott mot Beställningen och detta brott inte har avhjälpts inom trettio (30) dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om detta (ett vanligt e-postmeddelande räcker). Sådana goda skäl ska också föreligga för Babbel om (a) du har uteblivit med betalning med mer än fyrtiofem (45) dagar; (b) du bryter mot användningsbegränsningarna enligt Klausul 4; (c) du bryter mot Uppförandekoden för Babbel Live; eller (d) du upphör med dina förfallna betalningar eller drabbas av en betydande försämring av din ekonomiska situation.

12. Livstidslicens

12.1. Med “Livstidslicens” avses en licens för användning av Betaltjänster som Babbel beviljar dig med förbehållet att Beställningen, med avvikelse från Klausulerna 11.2 och 11.3, ingås för din livstid och ska, i enlighet med denna Klausul 12, endast upphöra (a) när du dör, eller (b) om Babbel upphör att tillhandahålla Tjänsterna i sin helhet, eller (c) om Babbel upphör med sin affärsverksamhet i sin helhet. En Livstidslicens beviljas dig personligen och de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med den övergår inte till dina arvingar. Babbel kan när som helst be dig att visa upp legitimation.

12.2. Vid en Beställning som avser en Livstidslicens har du rätt att få tillgång till de Tjänster som överenskommits i Beställningen så länge som respektive språk erbjuds och stöds av Babbel som en del av Tjänsterna (”Period för livstidslicens”).

12.3. En Livstidslicens ska endast gälla för Tjänster som definieras i den tillämpliga Beställningen och ska inte gälla för framtida tjänster.

12.4. När det gäller uppdateringar och modifieringar av Tjänster under en Livstidslicens gäller Klausul 2.2. Babbel får dock endast modifiera Tjänsterna under en Livstidslicens i den utsträckning som är rimlig för dig, med hänsyn till dina och Babbels legitima intressen.

12.5. Varken Babbel eller du kan säga upp en Beställning av en Livstidslicens av bekvämlighetsskäl. Din och Babbels rätt att omedelbart säga upp en Beställning av en Livstidslicens av god anledning i enlighet med Klausul 11.4 ska förbli opåverkad.

13. Garantibegränsningar för Betaltjänster

13.1. Du intygar och garanterar att du har kontrollerat att specifikationerna för Tjänsterna som beskrivs i Dokumentationen motsvarar dina behov och önskemål. Du är medveten om de väsentliga funktionerna och egenskaperna hos Tjänsterna. Tjänsternas omfattning, art och kvalitet bestäms av dessa Villkor, Beställningen och Dokumentationen. All övrig information eller ytterligare krav utgör endast en del av Beställningen om du och Babbel skriftligen kommer överens om det. Produktbeskrivningar, illustrationer, testprogram etc. ska inte utgöra garantier eller avtal om vissa specifikationer. För att vara giltigt måste ett avtal om garanti bekräftas skriftligen av en chef hos Babbel.

13.2. Babbel garanterar att Betaltjänsterna i alla väsentliga avseenden kommer att överensstämma med den funktionalitet som beskrivs i den då aktuella Dokumentationen för den tillämpliga versionen av Betaltjänsterna. I händelse av brott mot denna garanti, ska Babbel vara skyldig att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att modifiera Betaltjänsterna så att de i allt väsentligt överensstämmer med Dokumentationen, och om Babbel inte väsentligt kan återställa denna funktionalitet inom trettio (30) dagar från datumet för ett skriftligt meddelande om nämnda överträdelse, kan du avsluta Beställningen genom ett skriftligt meddelande och få en proportionell återbetalning av de oanvända Tjänsteavgifterna som har betalats i förskott (om tillämpligt) för oanvänd åtkomst till Betaltjänster. För att vara berättigad till ovanstående åtgärd måste du meddela Babbel skriftligen om eventuella garantibrott och du måste ha använt Tjänsterna i enlighet med Dokumentationen. Babbels strikta ansvar för förekomsten av inledande fel enligt tillämplig lag ska uteslutas. Dina anspråk på skadestånd för brott mot denna garanti är föremål för de begränsningar som anges i Klausul 17. Dina lagstadgade garantirättigheter ska inte påverkas av denna Klausul 13.2.

13.3. Du har inte rätt att erhålla källkoden för Tjänsterna av någon som helst anledning.

14. Äganderätt | Användaruppgifter

14.1. Babbel och dess leverantörer äger och ska behålla alla äganderätter, inklusive all upphovsrätt, databasrättigheter, patent, affärshemligheter, varumärken och alla andra immateriella rättigheter och tekniska lösningar, i och till tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, något inlärningsinnehåll och pedagogiska metoder. Du bekräftar att de rättigheter som beviljas enligt en Beställning inte ger dig rättigheter till eller äganderätt till Tjänsterna.

14.2. Du ska behålla alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till dina uppgifter och allt innehåll, såväl som all data som är baserad på eller härledd från dina uppgifter och allt innehåll. Du ger Babbel en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, underlicenserbar, världsomspännande och obegränsad rättighet och licens att använda dina uppgifter och allt innehåll enbart i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna. Babbel har inget ansvar för dina uppgifter eller något Innehåll.

15. Dataskydd

15.1. Babbels behandling av personuppgifter beskrivs i Babbels integritetspolicy som du kan få tillgång till här.

16. Rätt till ersättning

16.1. Utan att det påverkar ditt övriga ansvar enligt avtal eller föreskriven lag ska du på din bekostnad försvara, gottgöra och hålla Babbel och dess Dotterbolag, dess anställda, underleverantörer, leverantörer och återförsäljare skadeslösa mot tredje parts anspråk i den mån sådana anspråk härrör från eller görs i samband med ett brott mot Klausul 4 eller ett brott mot Uppförandekoden för Babbel Live av dig eller på annat sätt härrörande från din användning av Tjänsterna, och du ska betala alla kostnader och skadestånd som en behörig domstol slutgiltigt utdömer mot Babbel som ett resultat av ett sådant anspråk. ”Dotterbolag” avser varje entitet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller står under direkt eller indirekt gemensam kontroll av Babbel eller som är ett helägt dotterbolag till Babbel, varvid “kontrollerar” innebär att man direkt eller indirekt äger minst femtioen procent (51 %) av aktier eller ägarintressen i en entitet.

16.2. I samband med anspråk på skadestånd enligt denna Klausul 16 måste Babbel omedelbart meddela dig om alla anspråk som Babbel anser ligger inom ramen för skyldigheten att gottgöra, dock förutsatt att underlåtenheten att lämna ett sådant meddelande inte befriar dig från dina skyldigheter enligt denna Klausul 16, förutom i den mån en sådan underlåtenhet väsentligt påverkar ditt försvar av ett sådant anspråk. Babbel kan på egen bekostnad och efter eget gottfinnande bistå till försvaret, men du ska kontrollera försvaret och alla förhandlingar i samband med regleringen av ett sådant krav. En sådan förlikning som är avsedd att binda Babbel ska inte vara slutgiltig utan Babbels skriftliga medgivande, varvid samtycke inte oskäligen får undanhållas, betingas eller försenas.

16.3. Babbel ska på egen bekostnad försvara dig mot (eller, enligt Babbels val, förlika) alla krav från tredje part i den mån som det i kravet påstås att Tjänsterna inkräktar på eller missbrukar ett patent, en upphovsrätt, ett varumärke eller en affärshemlighet tillhörande en tredje part, och Babbel ska betala alla kostnader och skadestånd som slutgiltigt utdöms mot dig av en domstol med behörig jurisdiktion som ett resultat av ett sådant krav. I händelse av att användningen av Tjänsterna är, eller enligt Babbels egen uppfattning sannolikt kommer att bli, föremål för ett sådant krav, kan Babbel, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, (a) ersätta de tillämpliga Tjänsterna med funktionellt likvärdig teknik som inte inkräktar; (b) erhålla en licens för din fortsatta användning av den tillämpliga Tjänsten; eller (c) i förekommande fall omedelbart säga upp Beställningen helt eller delvis och ge en proportionell återbetalning av de Tjänsteavgifter som betalats i förskott för de tillämpliga Tjänsterna (från och med dagen för uppsägningen).

16.4. Klausul 16.3 gäller inte (a) om Tjänsterna modifieras av dig eller av någon tredje part som du är ansvarig för (b) om Tjänsterna kombineras med andra icke-Babbel-produkter, applikationer eller processer, men endast i den utsträckning som den påstådda kränkningen orsakas av en sådan kombination eller (c) i händelse av obehörig användning av Tjänsterna.

16.5. Dina rättigheter enligt denna Klausul 16 ska vara ditt enda rättsmedel med avseende på alla anspråk gällande kränkning av tredje parts immateriella rättigheter och affärshemligheter.

17. Ansvarsbegränsning

17.1. Babbel ska vara obegränsat ansvarigt för (a) skada på liv, kropp eller hälsa orsakad av Babbel, dess juridiska representanter eller medarbetare i samband med utförande; (b) skada som orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet av Babbel, dess juridiska ombud eller medarbetare i samband med utförande; (c) skada till följd av avsaknad av garanterade egenskaper; och (d) krav enligt den tyska produktansvarslagen.

17.2. Babbel ansvarar för skador som beror på att Babbel, dess lagliga företrädare eller medarbetare bryter mot sina primära skyldigheter enligt detta avtal. Primära skyldigheter är sådana grundläggande förpliktelser som utgör kärnan i Beställningen och i det utförande som du kan förlita dig på. Om överträdelsen av en sådan primär förpliktelse orsakades av vårdslöshet hos Babbel, dess lagliga företrädare eller medarbetare vid utförandet, ska Babbels ansvar begränsas till det belopp som Babbel kunde förutse vid tidpunkten för utförandet av respektive Tjänst.

17.3. Med förbehåll för bestämmelserna i Klausulerna 17.1 och 17.2 är Babbel inte ansvarigt för skador som uppstår till följd av att Babbel, dess lagliga företrädare eller medarbetare vid utförandet av icke primära förpliktelser bryter mot dem på grund av ringa vårdslöshet från Babbels sida.

17.4. Babbel är ansvarigt för dataförlust endast upp till en summa som motsvarar de typiska återställningskostnader som skulle ha uppstått om du hade vidtagit korrekta och regelbundna åtgärder för säkerhetskopiering av data.

17.5. Med förbehåll för Klausul 17.1 ska Babbels totala ansvar som uppstår från eller i samband med en Beställning, vare sig det är på grund av avtal eller på grund skadeståndsgrundande händelse eller på annat sätt, under inga omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar etthundrafemtio procent (150 %) av de totala Tjänsteavgifterna som betalats eller ska betalas av dig enligt den relevanta Beställningen.

17.6. Babbel varken garanterar, representerar eller försäkrar några specifika framsteg i språkinlärningen eller någon uppnådd framgång i språkinlärningen som ett resultat av din användning av Tjänsterna.

17.7. Varken Babbel eller du ska hållas ansvariga för eventuella fel eller förseningar i utförandet enligt Beställningen inklusive dessa Villkor i den mån ett sådant fel eller försening är omedelbart orsakad av force majeure, d.v.s. orsaker som ligger utanför deras rimliga kontroll och som inträffar utan vårt felhandlande eller vår försummelse.

17.8. Allt annat ansvar för Babbel som inte omfattas av denna Klausul 17 är uteslutet.

18. Meddelande om ångerrätt | Förklarande om omedelbar fullgörelse

18.1. Du har följande ångerrätt:

Meddelande om din ångerrätt

Ångerrätt

Du kan frånträda detta avtal inom fjorton (14) dagar utan att ange några skäl.

Ångerrättsfristen löper ut efter fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks. För att utöva din ångerrätt måste du informera Babbel GmbH (säte: Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Tyskland, Telefon: +49 30 568 373836 (Tyskland), e-post: support@babbel.com om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda denna mall för ångerblankett men detta är inte obligatoriskt.

För att hålla ångerrättsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av utövande av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala dig alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har ingått överenskommelse om något annat; du kommer i vilket fall inte under några omständigheter att drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

Slut på meddelande om din ångerrätt

18.2. Du samtycker härmed till att Babbel börjar genomföra Beställningen före utgången av den ångerfrist som anges i Klausul 18.1. Du bekräftar att du genom att ge detta samtycke förlorar rätten att återkalla Beställningen när Babbel har börjat genomföra Beställningen. Om du ändå ångrar en Beställning som omfattar Tjänster för Virtuella klassrum ska du kompensera Babbel för värdet av de Tjänster som tillhandahållits fram till dess att återkallandet träder i kraft.

18.3. Babbel ansvarar inte för eventuella avgifter som du kan ådra dig i samband med tredje part som du har anlitat (t.ex. banker och betaltjänstleverantörer) eller för eventuella icke återbetalningsbara skatter som en del av ångerprocessen.

19. Överlåtelse | Novation

19.1. Babbel kan överlåta en Beställning och/eller tillhörande rättigheter helt eller delvis till en tredje part, förutsatt att en sådan överlåtelse inte inskränker dina rättigheter inom ramen för en sådan Beställning.

19.2. På Babbels begäran ska du utan onödigt dröjsmål ingå ett novationsavtal med en tredje part för en Beställning för att Babbel ska kunna utöva sina rättigheter enligt Klausul 19.1.

19.3. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt en Beställning och dessa Villkor utan föregående skriftligt godkännande från Babbel. Detta gäller inte för eventuella betalningsanspråk.

20. Fullständig Reglering | Särskiljbarhet | Ändringar

20.1. Beställningen inklusive dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Babbel med avseende på dess innehåll och ersätter alla tidigare förhandlingar och avtal mellan dig och Babbel med avseende på dess innehåll, vare sig de är skriftliga eller muntliga.

20.2. Om någon bestämmelse gällande Beställningen, inklusive dessa Villkor, skulle vara eller bli verkningslös eller ogiltig helt eller delvis, ska de övriga bestämmelsernas verkan och giltighet inte påverkas. En sådan verkningslös eller ogiltig bestämmelse ska ersättas med en bestämmelse som ligger så nära som juridiskt möjligt det som du och Babbel skulle ha kommit överens om, i enlighet med innebörden och syftet med den ursprungliga bestämmelsen och Beställningen, om ni hade insett att den ursprungliga bestämmelsen skulle bli verkningslös eller ogiltig. Om en bestämmelses verkningslöshet eller ogiltighet grundar sig på fastställandet av en viss prestationsnivå eller en viss tidpunkt (tidsfrist eller fastställt datum), ska denna verkningslösa eller ogiltiga nivå eller tidpunkt ersättas av en nivå eller tidpunkt som ligger så nära den ursprungliga nivån eller tidpunkten som juridiskt sett är möjligt. Ovanstående gäller även eventuella utelämnanden i Beställningen, inklusive dessa Villkor, som inte var avsedda av dig och Babbel.

20.3. Utan att det påverkar Klausul 21 måste giltiga ändringar eller tillägg till en Beställning vara ömsesidigt överenskomna och utföras skriftligen (utbyte av vanliga e-postmeddelanden räcker). Detsamma skall gälla för varje överenskommelse om att avvika från eller upphäva detta krav på skriftlig form.

21. Revidering av dessa Villkor

21.1. Babbel kan ändra och/eller uppdatera dessa Villkor för befintliga Beställningar från tid till annan med framtida verkan om det är nödvändigt av tekniska, ekonomiska eller juridiska skäl. Alla revideringar av dessa Villkor ska meddelas dig i textform (ett vanligt e-postmeddelande räcker) senast sex (6) veckor innan de föreslås träda i kraft. Du kan antingen godkänna eller invända mot revideringen innan den föreslås träda i kraft. Revideringen ska anses vara godkänd av dig, såvida du inte invänder mot revideringen före det föreslagna datumet för ikraftträdande. Babbel kommer uttryckligen att informera dig om detta i respektive tillkännagivande.

21.2. Babbel kan ändra och/eller uppdatera dessa Villkor från tid till annan för framtida Beställningar, när som helst och av vilken anledning som helst utan förvarning.

22. Tillämplig lag | Lösning av Konsumenttvister

22.1. Alla Beställningar och alla eventuella frågor, tvister eller anspråk (oavsett om de är avtalsmässiga eller icke avtalsmässiga) som uppstår till följd av eller i samband med dem eller deras innehåll eller utformning ska regleras av och tolkas i enlighet med de tvingande lagarna i det land där du har din anliga vistelseort (dvs. de bestämmelser i detta lands lagstiftning som inte kan frångås genom avtal). Lagarna i det land där du har din anliga vistelseort ska gälla för Klausul 11 i dessa villkor. I alla andra avseenden ska Förbundsrepubliken Tysklands lagar tillämpas, med undantag för dess bestämmelser om lagkonflikter. Förenta nationernas lag om internationella köp (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) ska inte tillämpas.

22.2. Babbel är varken skyldigt eller villigt att delta i Europeiska kommissionens tvistlösningsförfaranden eller i tvistlösningsförfaranden inför någon annan konsumentskiljenämnd.


Babbel GmbH

Amtsgericht Berlin Charlottenburg, Tyskland, HRB 110215
Juli 2022