Engelsk grammatik i ett nötskal!

Förstå den engelska grammatiken

  • Engelska är ett av de mest utbredda och talade språken i världen, med fler än 400 miljoner modersmålstalare, och fler än 700 miljoner som talar språket utan att ha det som modersmål. Som världens ledande andraspråk är engelska även det vanligaste språket i vetenskapliga och tekniska texter, det talas i media över hela världen, och är det överlägset mest använda språket på nätet. Det moderna engelska språket är resultatet av många lager av migration och sammanblandning mellan olika kulturer och dialekter sedan första början av dess historia.

  • Detta inkluderar, men begränsas inte till, den första migrationen av angler, saxare och jutar som kom till de brittiska öarna under 400-talet och fram till 600-talet, vikingainvasionerna under 700- och 800-talen, normandernas erövring under 1000-talet, och mer nyligen, engelskans framväxt som lingua franca i världen. Som ett resultat av dessa oräkneliga perioder av intensiv språkkontakt har engelskan förlorat mycket av sin grammatiska komplexitet. Som exempel har engelska bara två grammatiska kasus (subjekt och objekt), inget grammatiskt genus, och ett relativt enkelt system för verbböjning. Dock har engelskan en relativt strikt ordföljd, ett komplext system för tempus som man måste lära sig att behärska, och ett av världens rikaste ordförråd.

  • Även det delvis p.g.a. den robusta kontakten som nämns ovan. Faktiskt påstås det att William Shakespeare, en av de mest kända utövarna av de engelska språket, ska ha kunnat inte mindre än 60 000 ord (till skillnad från omkring 42 000 för en genomsnittlig vuxen)! Så, kanske får bara att höra ordet “grammatik” dig att skaka av skräck. Men efter att ha tagit dig igenom den här guiden, som vi har satt ihop för att vara lätt att förstå, kommer du att ta varje tillfälle att visa upp dina nya färdigheter. Tveka inte! Med poetens egna ord: “Våra tvivel är förrädare som får oss att förlora det goda vi ofta skulle vinna, genom rädsla att försöka.” Vad väntar du på? Fortsätt läsa!

1 Grunderna

Ordföljd

Engelska satser med ett direkt objekt följer vanligen en ordning med subjekt-predikat-objekt.

Subjekt och predikat

Engelska verb måste föregås av ett pronomen, t.e.x. She ate och They danced.

Substantiv och genus

Engelska substantiv har inget grammatiskt genus.

Substantiv och numerus

a) De flesta engelska substantiv bildar plural genom att lägga till s, es eller ies, som car – cars (bil – bilar). Andra är oregelbundna, som knife – knives (kniv – knivar), (wo)man – (wo)men (kvinna – kvinnor), person – people (person – personer)

b) Många mängd- eller abstrakta substantiv har ingen pluralform, exempelvis fruit (frukt), water (vatten), och information (information).

Artiklar

Engelskan har en bestämd artikel: the, och de obestämda artiklarna a, an. An används före substantiv som börjar med vokal eller vokalljud. Normalt använder man inte en artikel före mängd- eller abstrakta substantiv.

Frågor

I meningar med verbet be, eller modala hjälpverb, ändras ordföljden på subjekt och predikat. I Present och Past Simple måste do, does eller did (göra) läggas till t.ex. What do you think? (Vad tror du?) Om who (vem) används som subjekt, används inte någon form av do, t.ex. Who cares? (Vem bryr sig?)

Påhängsfrågor

Påhängsfrågor används för att bekräfta information som vi tror är sann. Engelska har både jakande och nekande påhängsfrågor, exempelvis: …is she? …isn’t she? …did they? …don’t you? Exempel: “You don’t speak Japanese, do you?” (Du talar inte japanska, eller?), “You come from Italy, don’t you?” (Du kommer från Italien, inte sant?)

2 Allt om adjektiv

Adjektiv och adverb

Du kan bilda adverb genom att lägga till -ly till ett adjektiv (slowslowly). Några adjektiv, så som fast (snabb) och hard (hård), ser identiska ut. Andra är oregelbundna, som good – well (bra), fast – fast (snabb – snabbt) , late – late (sen – sent)

Gradadverbens position

Gradadverb står vanligen direkt före huvudverbet i en sats. She always wears red. (Hon klär sig alltid rött.)

Adjektivens position

Adjektiv står direkt före substantivet de refererar till. Till exempel: “That’s a big dog.” (Det är en stor hund.)

När de används med verbet “to be” (att vara), följer de efter verbet. Till exempel: “The dog is big.” (Hunden är stor.)

När man använder två eller fler adjektiv före ett substantiv följer man vanligtvis en särskild ordning, d.v.s. storlek, färg, material. Till exempel: The big, blue, china plate. (Den stora blå porslinstallriken.)

Adjektivens kongruensböjning

Alla engelska adjektiv förblir oförändrade, oavsett numerus eller genus hos ordet de beskriver.

Komparativa adjektiv

  • Komparativ används när man jämför två saker. För att bilda komparativ av en- eller tvåstaviga adjektiv lägger man till er eller r. Till exempel: warmer (varmare), colder (kallare), nicer (trevligare).

  • Adjektiv med tre eller fler stavelser förblir desamma, men föregås av more (mer). Till exempel: more beautiful (vackrare), more intelligent (intelligentare), more dangerous (farligare)

  • Vissa komparativ är oregelbundna. Till exempel: good – better (bra – bättre), bad – worse (dålig – sämre)

Adjektivens superlativform

När man jämför tre eller fler saker används superlativ. För att bilda superlativ av korta adjektiv lägger du till the före och est eller iest på slutet. Till exempel: the warmest (varmast), the coldest (kallast), the nicest (trevligast)

Längre adjektiv förblir desamma, men föregås av the most (mest). Till exempel: the most beautiful (vackrast), the most intelligent (intelligentast), the most dangerous (farligast)
Vissa superlativ är oregelbundna. Till exempel: good – the best (bra – bäst), bad – the worst (dålig – sämst)

So/Such med adjektiv

So och such betyder samma sak när de används för att modifiera adjektiv, nämligen very (mycket). De används något olika dock: so + adjektiv (inget substantiv) / such (+a/an) + adjektiv + substantiv. Till exempel: “You are so talented.” (Du är så talangfull.), “She is such a great singer.” (Hon är en sådan bra sångare.)

Adjektiv som slutar med ing och ed

Adjektiv som slutar med ing hänvisar till något orsakat av en känsla, adjektiv som slutar med ed hänvisar till saken eller personen som påverkas. (En tröttsam promenad gör gångaren trött.)

Att beskriva adjektiv

Vi använder very eller extremely för att betona de flesta adjektiven, eller really och absolutely för adjektiv som redan är starka. Till exempel: very/extremely cool (väldigt cool), really/absolutely amazing (verkligen fantastisk)

Substantiv som beskriver substantiv

Ibland kan du använda ett substantiv i stället för ett adjektiv för att beskriva ett annat substantiv. A mountain cabin (en fjällstuga), till exempel.

Demonstrativa adjektiv

This och that används för att peka ut saker som är nära och långt bort i singular. These och those används för plural. Till exempel: Look at this hat!(Titta på den här hatten!) och Have you seen these shoes? (Har du sett de här skorna?)

3 Välj ditt pronomen!

Demonstrativa pronomen

Dessa är identiska med demonstrativa adjektiv, men används i stället för ett substantiv. Till exempel: Look at this! (Titta på den här!) och Have you seen these? (Har du sett de här?)

Pronomenet you

You används för att adressera andra, både i singular och plural, i både formella och informella sammanhang.

Pronomen och genus

Saker och föremål benämns it (singular). En kvinna (singular) är she och her. En man (singular) är he och him. Könsneutrala eller personer där man inte känner till kön (singular) är they och them. Om alla föremål och personer (plural) säger man även they och them.

Personliga pronomen i subjektsform

Engelsk

Svenska

I

jag

you

du

he/she/it

han/hon/den/det

we

vi

you

ni

they

de

Personliga pronomen i objektsform

Engelsk

Svenska

me

mig

you

dig

him/her/they

honom/henne/dem

us

oss

you

er

them

dem

Possessiva pronomen (“determiner/pronoun”)

Engelsk

Svenska

my/mine

min/mitt

your/yours

din/ditt

his/hers/its

hans/hennes/dess

our/ours

vår/vårt

your/yours

er/ert

their/theirs

deras

Förklaring

  • “Possessive determiners” används före ett substantiv. “Possessive pronouns” ersätter ett substantiv.

  • För att till exempel svara på frågan Is this Jack’s jumper? (Är det här Jacks tröja?) kan du svara genom att använda en possessive determiner: No, it’s my jumper! (Nej, det är min tröja!) eller ett possessive pronoun: No, it’s mine! (Nej, det är min!)

  • För att svara på en fråga som börjar med whose (vems) använder du possessiva pronomen: Whose is it? (Vems är det?) It’s theirs! (Det är deras!)

Genitivform

För att bilda genitiv för människor lägger man till ‘s efter ett namn eller substantiv i singular: The kid’s ball. (Barnets boll.) För plural hamnar apostrofen på slutet: The kids’ ball. (Barnens boll.)

4 Conjugate, conjugate, conjugate!

Översikt över verbets tempus

Tempus

Exempel

Beskriver...

Present Simple

He sleeps. (Han sover.)

upprepade handlingar, konstanta tillstånd, fakta och beskrivningar

Present Progressive

He is sleeping. (Han sover.)

temporära handlingar i det ögonblick de sker, framtida handlingar som planeras den stund man pratar, något som pågår en specifik tid, irriterande eller älskvärda vanor, och sätter bakgrunden i historier som berättas i Present Simple.

Present Perfect Simple

He has slept. (Han har sovit.)

en handling som blev klar i dåtid, men fortfarande har effekt eller resultat nu. Fokus ligger på resultatet. Används även för att uttrycka ett tillstånds varaktighet från dåtid till nutid: I’ve been a teacher for five years. (Jag har varit lärare i fem år.)

Present Perfect Progressive

He has been sleeping. (Han har sovit.)

beskriver varaktigheten av en handling som började i dåtid och fortsatt tills nu, eller precis blivit avslutad. Fokus ligger på handlingen.

Past Simple

He slept. (Han sov.)

Avslutade handlingar, upprepade handlingar i dåtid, dåtida handlingars varaktighet, handlingar eller förändringar som sker i en berättelse

Past Progressive

He was sleeping. (Han sov.)

beskriver (ofta kontinuerligt) handlingar som skedde vid ett tillfälle i dåtid, bakgrundsomständigheter

Past Perfect Simple

He had slept. (Han hade sovit.)

Beskriver handlingar som avslutades innan en viss tidpunkt i dåtid. Fokus ligger på resultatet.

Past Perfect Progressive

He had been sleeping. (Han hade sovit.)

Beskriver handlingar som påbörjades i dåtid och sedan fortsatte t.o.m. en annan tidpunkt i dåtid. Används ofta för att beskriva varaktighet. Fokus ligger på handlingen.

Future Simple

He will sleep. (Han kommer att sova.)

Osäkra förutsägelser, spontana beslut om framtiden, löften, tjänster, erbjudanden och förfrågningar

Future Progressive

He will be sleeping. (Han kommer att sova.)

Beskriver handlingar som kommer att pågå vid en tidpunkt i framtiden

Future Perfect Simple

He will have slept. (Han kommer att ha sovit.)

Beskriver handlingar som kommer att avslutas innan en viss tidpunkt i framtiden

Future Perfect Progressive

He will have been sleeping. (Han kommer att ha sovit.)

Beskriver handlingar som kommer att fortsätta t.o.m. en viss tidpunkt i framtiden Används ofta för att beskriva handlingens varaktighet.

Regelbundna och oregelbundna verb

Past Simple och participform i preteritum av regelbundna engelska verb är identiska och slutar med ed, t.ex. cooked (kokt).

Andra regelbundna verb: talk – talked (prata), call – called (ringa), stop – stopped (sluta), decide – decided (bestämma)

Det finns många oregelbundna verb som har en mängd olika former av Past Simple och particip i preteritum, som go – went – gone (gå, åka).

Andra oregelbundna verb: see – saw – seen (se), do – did – done (göra), grow – grew – grown (växa)

Regelbunden verbböjning i Present Simple (av want)

Engelsk

Svenska

I want

jag vill

you want

du vill

she/he/it wants

han/hon/den/det vill

we want

vi vill

you want

ni vill

they want

de vill

Regelbunden verbböjning i Present Simple (av be)

Engelsk

Svenska

I am

jag är

you are

du är

she/he/it is

han/hon/den/det är

we are

vi är

you are

ni är

they are

de är

Modala hjälpverb

Modala hjälpverb uttrycker hur möjligt eller önskvärt något är, d.v.s. can (kunna), could (skulle kunna), may (få), och must (måsta). I Present Simple lägger man inte till s till tredje person singular när man använder modus, så: She should eat (Hon borde äta) inte She shoulds eat.

5 Gott och blandat!

Prepositioner

Engelska prepositioner står direkt före artikeln + substantivet.

Engelsk

Svenska

Exempel

in

i

He is in the bathroom. (Han är i badrummet.)

on

It is on the table. (Det är på bordet.)

under

under

They are under the table. (De är under bordet.)

behind

bakom

She is behind the sofa. (Hon är bakom soffan.)

in front (of)

framför

You are in front of the TV. (Du är framför TV:n.)

at

på, vid

They are at the pub. (De är på puben.)

Konjunktioner

Engelska konjunktioner inkluderar and (och), but (men), or (eller), neither… nor (varken ... eller), either… or (antingen ... eller), because (eftersom), after (efter), although (fastän).

Some och Any

Man använder some för positiva uttalanden och any för negativa uttalanden och frågor.

Used to för gamla vanor

Man kan använda used to för saker man brukade göra förut, men inte gör längre. I used to play darts. (Jag brukade spela dart.)

To be used to

Det här är ett vanligt sätt att säga att man är van vid något. I’m used to his bad jokes – he tells them all the time! (Jag är van vid hans dåliga skämt – han berättar dem jämt!

To be going to

Man kan använda be going to + ett verb i grundform för att tala om framtidsplaner eller avsikter. I’m going to be an astronaut. (Jag ska bli en astronaut.)

For och Since med tidsuttryck

For används för att tala om tidsperioder: I’ve been single for five years. (Jag har varit singel i fem år.) Since används när man syftar på en speciell tidpunkt: They’ve been divorced since 1995! (De har varit skilda sedan 1995!)

Already och Yet

Already används oftast i positiva påståenden och i vissa frågor: I already walked the dog. (Jag har redan rastat hunden.) Did you already walk the dog? (Har du redan rastat hunden?) Yet används i negativa påståenden och frågor: Dinner isn’t ready yet. (Middagen är inte färdig än.) Is dinner ready yet? (Är middagen färdig än?)

Relativsatser

Det finns två typer av relativa bisatser i engelskan: restriktiva och icke-restriktiva. En restriktiv relativsats ger nödvändig information om någon eller något och står vanligen direkt efter saken eller personen i fråga. Till exempel: The woman who lives next door is a doctor. (Kvinnan som bor i huset bredvid är doktor.)

En icke-restriktiv relativsats ger extra information som även skulle kunna utelämnas. Icke-restriktiva relativsatser separeras alltid med komma. Till exempel: My sister, who lives in the United States, is a teacher. (Min syster, som bor i USA, är lärare.)

Konditionala former

Det finns fyra typer av konditionala bisatser:

Form

Struktur

Beskriver

Exempel

Zero Conditional

If/When/Whenever + Present Simple, Present Simple

universella eller oföränderliga sanningar/fakta. When eller whenever kan användas i stället för if

If you go out in the rain without an umbrella, then you get wet. (Om du går ut i regnet utan ett paraply, då blir du blöt.)

First Conditional

If + Present Simple, Future Simple

troliga eller mycket möjliga scenarier i framtiden. If-satsen använder Present Simple och den andra satsen är vanligen i Future Simple

If the weather is nice tomorrow, then I will ride my bike to work. (Om vädret är fint i morgon, då kommer jag att cykla till jobbet.)

Second Conditional

If + Past Simple, would + verb i grundform

osannolika eller omöjliga scenarier i nutid eller i framtiden. If-satsen står dåtid

If I won the lottery, I would buy a yacht. (Om jag vann på lotto, skulle jag köpa en yacht.)

Third Conditional

If + Past Perfect, would have + past participle

händelser som redan har inträffat. Båda satserna är i dåtid

If I hadn’t slept through my alarm, I wouldn’t have been late to work. (Om jag inte hade sovit genom mitt alarm, skulle jag inte ha varit försenad till jobbet.)

6 Slutsats

Där har du det. Engelsk grammatik i ett nötskal. Men du kanske är sugen på mer och vill få lite extra övning? Tur för dig, våra progressiva Babbel-kurser kommer att guida dig genom all grammatik som finns med i den här guiden, steg för steg med lättuggade lektioner som bygger på varandra och som så småningom om gör dig till språkproffs! Vi rekommenderar även att tar en titt på vår grammatikkurs, där du hittar hela lektioner som går igenom varje ämne. Vi hoppas att du får användning av den här guiden och önskar dig lycka till på din fortsatta resa mot att lära dig engelska!

Ted Mentele är redaktör i det engelska teamet på Babbel. Han är ursprungligen från Wisconsin i USA, men har bott i Berlin i sex år. När han inte skriver lektioner för Babbel tillbringar han sin tid med att äta ost, bygga hyllor till det ständigt ökande antalet sci-fi-böcker han äger, och tänker på hur fåglar faktiskt är dinosaurier. Samuel Dowd är också en engelsk redaktör som har bott i Berlin i 6 år och som hyser en stark förkärlek för ost. Han tillbringade sina uppväxtår i Storbritannien och Irland, studerade skulptur, filosofi och tidsbaserad konst, och nu ägnar han sin tid åt exotiska frukter och att utöka tiden han kan hålla andan under vattnet utan att tänka något alls på något språk alls.